History

 

प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालय प्रमुखज्यूहरुको नामावली:-

सि.नं.  दर्जा  नाम, थर देखि  सम्म 
प्र.अ.म.नि. मिङमार लामा २०७४।०५।१४ २०७४।०८।०७
प्र.अ.म.नि. मधु प्रसाद पुडासैनी २०७४।०८।०८ २०७४।१२।२८
 ३ प्र.ना.म.नि शेर बहादुर बस्नेत २०७५।०२।०९ २०७५।०७।०६
प्र.ना.म.नि पिताम्बर अधिकारी २०७५।०७।०७ २०७६।०३।०४
प्र.ना.म.नि. सुरेश विक्रम शाह २०७६।०३।०८ २०७६।१०।२८
प्र.ब.उ. नरबहादुर के.सी. २०७६।१०।२९ २०७७।०१।१०
प्र.ना.म.नि. रविन्द्र बहादुर धानुक २०७७।०१।११ २०७८।०३।०९
प्र.ना.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य २०७८।०३।१४  हालसम्म