Organization Structure

५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नयाँ सांगठनिक संरचनाorg1 2075 11 16

५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संरचना

org 2075 11 17