Organization Structure

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सांगठनिक संरचनाorg1 2075 11 16

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संरचना

org 2075 11 17